سامان محتاطی
قتل دانشجوی ایرانی در جمهوری آذربایجان ۲۱ مهر ۱۳۹۶

قتل دانشجوی ایرانی در جمهوری آذربایجان

دانشجوی ایرانی در جمهوری آذربایجان به قتل رسید.