ساواک
۰۹ اسفند ۱۳۹۴

عکس: گزارش ساواک از اعتیاد شاه

عکس گزارش ساواک از اعتیاد شاه را در زیر مشاهده می کنید.