ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان شرقی
برگزاری جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان شرقی ویژه تابستان ۰۲ تیر ۱۳۹۵

برگزاری جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان شرقی ویژه تابستان

جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان شرقی ظهر امروز چهارشنبه با حضور مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط در سالن استانداری برگزار شد.