سخنگوی وزارت بهداشت
شایعه جابجایی یا استعفای وزیر بهداشت دروغ و بی اساس است ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
سخنگوی وزارت بهداشت:

شایعه جابجایی یا استعفای وزیر بهداشت دروغ و بی اساس است

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی در خصوص شایعه جابجایی یا استعفای وزیر بهداشت گفت: این موضوع چیزی شبیه دروغ ١٣ و ١٠٠ درصد شایعه و ١۵٠ درصد بی اساس است.