سخنگوی کمیسیون عمران
پیش پرداخت به ایرباس صرف ورود ۱۱ هواپیما به کشور شد/ ضرری متوجه ایران نیست ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس:

پیش پرداخت به ایرباس صرف ورود ۱۱ هواپیما به کشور شد/ ضرری متوجه ایران نیست

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه پیش پرداخت صورت گرفته از سوی ایران به ایرباس صرف ورود ۱۱ هواپیما به کشور شده است، گفت: با لغو قرارداد از سوی ایرباس ایران متضرر نخواهد شد.