سخنگوی کمیسیون عمران مجلس
خرید هواپیماهای «سوخو» منوط به تأیید کارشناسان داخلی است ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خبر داد؛

خرید هواپیماهای «سوخو» منوط به تأیید کارشناسان داخلی است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: خرید هواپیماهای روسی سوخو منوط به تأیید کارشناسان کشور است.