سد قلعه چای عجب شیر
رهاسازی آب از سد قلعه چای عجب شیر به منظور احیای دریاچه ارومیه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵

رهاسازی آب از سد قلعه چای عجب شیر به منظور احیای دریاچه ارومیه

به دنبال بارندگی روزهای اخیر، تراز سطح آب دریاچه ارومیه افزایش یافته است.