سرباز آلمانی
۳۱۷ خیابان دنیا به نام این سرباز آلمان شرقی + عکس ۲۶ اسفند ۱۳۹۴

۳۱۷ خیابان دنیا به نام این سرباز آلمان شرقی + عکس

اقدام تامل برانگیز یک سرباز آلمانی موجب شد تا ۳۱۷ خیابان از سراسر دنیا به نام او نامگذاری شود.