سرداران آذربایجان
تولید مستند سرداران آذربایجان در تبریز ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

تولید مستند سرداران آذربایجان در تبریز

ساخت مستند تلویزیونی سرداران آذربایجان در تبریز تا دو ماه آینده به پایان میرسد.