سردارسلیمانی
۱۷ بهمن ۱۳۹۴

سردار سلیمانی در شمال حلب (عکس)