سردار امیرعلی حاجی زاده
سپاه: بمب اتم هم بر شهر های موشکی اثر ندارد ۲۰ اسفند ۱۳۹۴

سپاه: بمب اتم هم بر شهر های موشکی اثر ندارد

امنیت مردم خط قرمز ماست و ما با کسی بر سر این موضوع معامله نمی‌کنیم و پاسداران ما در این خصوص کوتاه نمی‌آیند.