سرپرست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز
سرپرست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز معرفی شد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
آذرنیا رفتنی شد؛

سرپرست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز معرفی شد

سرپرست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز معرفی و حسین آذرنیا بعداز چهارسال حضور در این مسئولیت رفتنی شد.