سرپرست معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی
استفاده از ظرفیت مردمی در کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
محبوب علیلو تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت مردمی در کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی بر استفاده از ظرفیت مردمی در کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد.