سطح تراز آبی دریاچه ارومیه
تراز آبی دریاچه ارومیه از ۱۲۷۱ متر فراتر رفت ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

تراز آبی دریاچه ارومیه از ۱۲۷۱ متر فراتر رفت

میزان افزایش سطح تراز دریاچه ارومیه در زمان مشابه سال گذشته نسبت به ابتدای سال آبی حدود ۵۵ سانتیمتر بود.