سفر اردوغان به عربستان
آیا ورود به سفارت واکنش مناسبی برای اعدام شیخ نمر بود؟ ۱۳ دی ۱۳۹۴

آیا ورود به سفارت واکنش مناسبی برای اعدام شیخ نمر بود؟

شاید بتوان گفت که حتی می خواستند که ایرانی ها نسبت به اعدام شیخ نمر واکنش تند نشان دهند تا بگویند ما یک عامل خارجی را اعدام کردیم و عملکرد خود را توجیه کنند.