سمیه کریمی
معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری منصوب شد ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
با حکم معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی؛

معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری منصوب شد

معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد