شهردار آذرشهر
فریاد بی حنجره خبرنگاران آذرشهری در روز خبرنگار! ۲۰ مرداد ۱۳۹۶

فریاد بی حنجره خبرنگاران آذرشهری در روز خبرنگار!

محمد رنگساز خبرنگار شبکه سهند نیز در این گرامیداشت اظهار داشت:: مسئولان ادارات احساس نکنند که خبرنگاران روابط عمومی ادرات هستند، بلکه خبرنگاران وکیل مردم و رکن چهارم دموکراسی هستند در حالی که برخی انتظار دارند که خبرنگاران مشکلات جامعه را پوشش ندهند.

استیضاح شهردار آذرشهر نیمه تمام ماند ۱۶ فروردین ۱۳۹۵

استیضاح شهردار آذرشهر نیمه تمام ماند

طرح استیضاح شهردار آذرشهر جهت بررسی و ارئه اسناد مدارک بیشتر از طرف شهردار و طراحان استیضاح، به جلسه بعدی شورای شهر موکول شد.