شهردار منطقه ۲ تبریز
بزرگترین پارکینگ مکانیزه در تبریز احداث می شود ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
توسط شهرداری منطقه دو؛

بزرگترین پارکینگ مکانیزه در تبریز احداث می شود

بزرگترین پارکینگ تمام مکانیزه و هوشمند تبریز توسط شهرداری منطقه دو با مشارکت شرکت خارجی در حال احداث است.