مخاطبان تلگرام
تلگرا‌م‌گردی ۵ ساعته ایرانی‌ها در روز/ ایرانی‌ها ۸۲ درصد مخاطبان تلگرام ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

تلگرا‌م‌گردی ۵ ساعته ایرانی‌ها در روز/ ایرانی‌ها ۸۲ درصد مخاطبان تلگرام

۸۲ درصد کاربران تلگرام، ایرانی هستند و هر ایرانی روزانه نزدیک به پنج ساعت در تلگرام حضور دارد.