مدرسه غیردولتی کودکان بازمانده از تحصیل در تبریز
چیزی یافت نشد !