مدیر کل ارشاد استان
آیا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تغییر می‌کند؟ ۰۹ فروردین ۱۳۹۵

آیا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تغییر می‌کند؟

هر چند تمدید حکم امر مرسومی است و هر وقت که معرفی و بررسی صلاحیت یک گزینه جایگزین زمان ببرد و توافق حاصل نگردد برای تعطیل نماندن کارها حکم مدیر کل قبلی به صورت موقت تمدید می گردد.