یونس شاکری
تراکتورسازی به دنبال جذب مهاجم پدیده ۱۸ آذر ۱۳۹۷

تراکتورسازی به دنبال جذب مهاجم پدیده

مهاجم پدیده در تیررس تراکتوری ها قرار گرفت و گفته می شود که به زودی مذاکرات برای حضور وی آغاز خواهد شد.