اعضای کمیسیون‌های شورای شهر تبریز انتخاب شدند
اعضای کمیسیون‌های شورای شهر تبریز انتخاب شدند

در یکصد و سی و هفتمین جلسه رسمی فوق العاده شورای اسلامی کلانشهر تبریز، اعضای هر کدام از کمیسیون‌ها با رای گیری اعضا انتخاب شدند.

به گزارش عصرتبریز، یکصد و سی و هفتمین جلسه رسمی فوق العاده شورای اسلامی کلانشهر تبریز، عصر امروز در محل عمارت شهرداری برگزار شد، اعضای هر کدام از کمیسیون‌ها با رای گیری اعضا انتخاب شدند.

شهرام دبیری، رییس شورای اسلامی شهر تبریز در سخنان پیش از دستور با اشاره به انتخابات اعضا کمیسیون‌های شورای شهر، اظهارداشت: نفرات شرکت کننده در هر یک از کمیسیون‌ها به دلیل تطابق، انتظار چندان رقابتی در بین اعضا نیست.

وی با اشاره به این که، پیشنهاداتی در خصوص اسامی جدید کمیسیون‌ها داده شده است، ادامه داد: کمیسیون سرمایه گزاری کارآفرینی و گردشگری و کمیسیون شهرسازی و معماری و میراث فرهنگی پیشنهادات اعضا در خصوص اسامی جدید کمیسیون‌ها است.

محمد باقر بهشتی با انتقاد از تغییر نام برخی کمیسیون‌ها، ابراز داشت: ساعت‌ها روی این مبحث زمان گذاشته شده است که به نظرم کمک چندانی به فعالیت کمیسیون‌ها نمی‌کند، البته برخی کمیسیون‌ها حتی فعالیت‌های ذکر شده در اسامی خود را انجام هم نمی‌دهند.

محمد اشرف نیا، دیگر عضو شورا نیز با تاکید بر مسئولیت آور بودن عناوین، افزود: عناوین هدفی به ما نمی‌دهند، تغییر اسامی به گسترده تر شدن اهداف و افزایش دید کمیسیون‌ها کمک می‌کند.

سعید نیکوخصلت نیز با درخواست برگزاری انتخابات کمیسیون‌ها در جلسه فعلی، گفت: اعضا با احتساب عناوین قبلی کمیسیون‌ها کاندیداتوری خود را اعلام کردهاند که باید بعد از رای گیری، تغییرات در اسامی بعد از صحبت و بررسی‌ها صورت بگیرد.

کریم صادق زاده، فرج محمد قلیزاده، شکور اکبرنژاد، سعید نیکوخصلت و شهرام دبیری به عنوان اعضا کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با تصویب اعضا شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شدند.

محمد باقر بهشتی، شهرام دبیری، کریم صادق زاده، شکور اکبرنژاد و غلامحسین مسعودی ریحان به عنوان اعضا کمیسیون برنامه و بودجه با تصویب اعضا شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شدند.

غلامحسین مسعودی ریحان، شهرام دبیری، کریم صادق زاده، سعید نیکوخصلت و سونیا اندیش به عنوان اعضا کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با تصویب اعضا شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شدند.

کریم صادق زاده، علی آجودان زاده، سعید نیکو خصلت، عبداله تقی پور و محرم محمدزاده به عنوان اعضا کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری با تصویب اعضا شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شدند.

فریدون بابایی اقدم، محمد اشرف نیا و سونیا اندیش به عنوان اعضا کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک با تصویب اعضا شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شدند.

علی آجودان زاده، عبداله تقی پور، کریم صادقزاده، محرم محمدزاده و فرج محمد قلیزاده به عنوان اعضا کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی با تصویب اعضا شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شدند.

فریدون بابایی اقدم، محمد اشرف نیا و سعید نیکوخصلت به عنوان اعضا کمیسیون معماری و شهرسازی با تصویب اعضا شورای اسلامی شهر تبریز انتحاب شدند.