جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۹:۱۸
دوربین عصر؛ مرگ تدریجی یک رویا! / آب چمدانش را از ملک خاطره ها بست! 1 مرداد 1396

دوربین عصر؛ مرگ تدریجی یک رویا! / آب چمدانش را از ملک خاطره ها بست!

امروز در بندر معروف و پرآوازه شرف خانه شاهد ویرانی و تعطیلی مسافر خانه ها و رستوران ها و پوسیدگی شناورها هستیم.کودکان امروز چشم به دریاچه خشک شده ارومیه دوخته اند، کودکانی که پرآبی دریاچه را ندیده اند!