تراکتور - مس رفسنجان؛ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - عصرتبریز
شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ - ۴:۱۰