پاکسازی پسماندهای بجا مانده از روز عاشورا در تبریز - عصرتبریز
دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۸:۱۱