پاکسازی پسماندهای بجا مانده از روز عاشورا در تبریز - عصرتبریز
پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۱