غروب “غم انگیز” دریاچه ی ارومیه    
غروب “غم انگیز” دریاچه ی ارومیه    

عصر تبریز: دریاچه ارومیه با ادامه ی روند فعلی، به غروب همیشگی خود نزدیک می شود.

CYMERA_۲۰۱۵۰۷۰۱_۱۷۴۸۱۱

عصر تبریز: دریاچه ارومیه با ادامه ی روند فعلی، به غروب همیشگی خود نزدیک می شود.