ترور بیولوژیک تراکتور
ترور بیولوژیک تراکتور
دست های «پشت پرده» و «مهندسی فوتبال»، تیم فوتبال تراکتور یکی از پنج باشگاه پرطرفدار جهان را پله به پله در ورطه نابودی قرار داده است.

به گزارش عصرتبریز، دست های «پشت پرده» و «مهندسی فوتبال»، تیم فوتبال تراکتور یکی از پنج باشگاه پرطرفدار جهان را پله به پله در ورطه نابودی قرار داده است.

باید پذیرفت که تراکتور قربانی ترور بیولوژیک(مرگ آرام و تدریجی) شده و تغییر پیاپی سرمربی رفتاری تاکتیکی و صرفاً برای دلداری و عادی انگاری عمق فاجعه در نزد میلیون ها هوادار است.

پروژه ترور با تعمیم ناروا و «پیاده نظام دشمن» و «تهدید علیه امنیت ملی» خواندن باشگاه و پرشورها استارت خورد؛ مغلطه ای سراسر تبعیض آمیز که هواداران سوگلی تیم های پایتخت نشین را به خاطر دست گرفتن پرچم های رژیم طاغوت و اهانت به مقدسات و شهدا، نه تنها پیاده نظام دشمن نخواند بلکه نازش را هم خرید!

✍علی‌اکبر روحنواز