شور و حال انتخابات با حضورمسئولین در تبریز/ عکاس: مسعودسپهری نیا