جشنی از جنس مهر و مهربانی برای کودکان کوچه پس کوچه‌های فراموش شده شهر!