عصر تبریز: بانوی تاریخ ساز تکواندو ایران، مدال المپیک خود را به شهید گمنام ۱۸ ساله ای که در فدراسیون تکواندو آرام گرفته است، تقدیم کرد.  

عصر تبریز: بانوی تاریخ ساز تکواندو ایران، مدال المپیک خود را به شهید گمنام ۱۸ ساله ای که در فدراسیون تکواندو آرام گرفته است، تقدیم کرد.

کیمیا علیزاده