نوزادی که اشک میلیون‌ها نفر را درآورد+(عکس)
نوزادی که اشک میلیون‌ها نفر را درآورد+(عکس)

عصر تبریز: دراین عکس، یکی از این ۲نوزاد، برادر دوقلوی خودرا که فوت کرده است- با مهر و محبت و درحالی که لبخند معصومانه ای به لب دارد درآغوش گرفته است.

عصر تبریز: دراین عکس، یکی از این ۲نوزاد، برادر دوقلوی خودرا که فوت کرده است- با مهر و محبت و درحالی که لبخند معصومانه ای به لب دارد درآغوش گرفته است.

۴۳۲۸۷_۴۵۶