عصر تبریز: خودرو پراید به علت سرعت زیاد در جوی آب خیابان شوش تهران چپ کرد.

عصر تبریز: خودرو پراید به علت سرعت زیاد در جوی آب خیابان شوش تهران چپ کرد.

۴۳۸۷۰_۹۵۳