عصر تبریز: حمید فرخ نژاد به دلیل عارضه ی گوارشی در بیمارستان بستری شد.

عصر تبریز: حمید فرخ نژاد به دلیل عارضه ی گوارشی در بیمارستان بستری شد.

حمید فرخ نژاد