سید محمود علوی، وزیر اطلاعات کشورمان در مراسم پیاده روی اربعین شرکت کرد.

سید محمود علوی، وزیر اطلاعات کشورمان در مراسم پیاده روی اربعین شرکت کرد.

منبع: نواندیش

سید محمود علوی، وزیر اطلاعات کشورمان در مراسم پیاده روی اربعین شرکت کرد.

سید محمود علوی، وزیر اطلاعات کشورمان در مراسم پیاده روی اربعین شرکت کرد.