روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص خبر فوت کودک خردسال هریسی توضیحاتی داد.

به گزارش عصر تبریز و به نقل از رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان هریس، اورژانس ١١۵ پایگاه کلوانق ساعت ٢٢:٣٨ تاریخ ٩۶/١٢/٩ تصمیم به انتقال بیمار ١۵ ماهه کاندید پیوند قلب بدلیل کاردیو میوپاتى به بیمارستان کودکان تبریز را داشته که خانواده بیمار اصرار می کنند ۵ نفر همراه بیمار سوار آمبولانس شوند.

براساس این گزارش، با تاکید همکاران اورژانس و درمانگاه بخشایش مبنى بر غیرقانونى بودن همراه بیش از یک نفر، خانواده بیمار ضمن فحاشى و هتاکى همکاران درمانگاه و اورژانس، از انتقال بیمار به تبریز ممانعت کرده و خودشان تصمیم به حمل بیمار می کنند، که صورت جلسه ممانعت خانواده براى حمل بیمار در شبکه هریس موجود است.

انتهای پیام/