جهان پهلوان تختی در حال امضای عکسش برای یک عکاس (زاهدان ۱۳۳۹).

جهان پهلوان تختی در حال امضای عکسش برای یک عکاس (زاهدان ۱۳۳۹).
جهان پهلوان تختی در حال امضای عکسش

جهان پهلوان تختی در حال امضای عکسش