ممنون آقای فرماندار که منافع افزایش قیمت نان را یادآوری کردید!
ممنون آقای فرماندار که منافع افزایش قیمت نان را یادآوری کردید!
جناب آقای فرماندار، متشکریم که یادآوری کردید و به یاد مان انداختید که افزایش قیمت نان به نفع ماست. چون این را ما نمی دانستیم!

به گزارش عصرتبریز، فرماندار تازه کار تبریز اخیرا اعلام کرده اند که قیمت های جدید نان به نفع شهروندان است! جل الخالق! دقیقا مصداق همان حکایت ناصرالدین شاهی است که در سوز سرمای کشنده زمستان هوس درشکه سواری اش به سرش زد. او که در اتاقک گرم و نرم درشکه، نشسته بود به پیرمرد درشکه چی که از شدت سرما می لرزید گفت: درشکه چی! به سرما بگو ناصرالدین شاه «تره هم واست خرد نمی کند!». درشکه چی بیچاره سکوت کرد. اندکی بعد ناصرالدین شاه دوباره فریاد زد: درشکه چی! به سرما گفتی؟ درشکه چی که از سردی هوا نای حرف زدن نداشت، پاسخ داد: بله قربان گفتم! گفت: با حضرت همایونی کاری ندارم، اما پدر تو یکی رو درمی آورم!

بله، جناب آقای فرماندار! باید هم این طور فکر کنید. برای اینکه شما در صف های طولانی نان نمی ایستید. تاثیر افزایش قیمت نان و سایر ارزاق در سبد هزینه زندگی شما یک عدد تک رقمی و به قدر انگشتان یک دست است اما برای افراد حقوق بگیر و مردم طبقه متوسط به پایین به معنی افزایش ۳۰ درصدی هزینه زندگی است.

شما حق دارید از قیمت های جدید راضی باشید. متشکریم که اینقدر به فکر شهروندان هستید. متشکریم که یادآوری کردید و به یاد مان انداختید که افزایش قیمت نان به نفع ماست. چون این را ما نمی دانستیم!

یادداشت: محمد امین خوش نیت