آگهی تجدید مزایده واگذاری پارکینک پایانه بار تبریز و غرف تجاری، خدماتی و حمل ونقلی
آگهی تجدید مزایده واگذاری پارکینک پایانه بار تبریز و غرف تجاری، خدماتی و حمل ونقلی
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی در نظر دارد پارکینک پایانه بار تبریز و غرف تجاری، خدماتی و حمل ونقلی را از طریق مزایده واگذار نماید.

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی در نظر دارد پارکینک پایانه بار تبریز و غرف تجاری، خدماتی و حمل ونقلی را از طریق مزایده واگذار نماید.