آغاز مرگ زمین در ایران
آغاز مرگ زمین در ایران

عصر تبریز: سید مسعود مصطفوی مدیر کل دفتر حفاظت از منابع آب کشور پیرامون مدیریت منابع آبی کشور اظهار داشت: شورای عالی آب که اکثر اعضای دولت در آن حضور دارند با محوریت مدیریت مصرف آب های زیرزمینی ۱۵ پروژه خوب در قالب طرح احیا تعریف کرده است. وی افزود: ما امیدواریم وزارت خانه ها […]

عصر تبریز: سید مسعود مصطفوی مدیر کل دفتر حفاظت از منابع آب کشور پیرامون مدیریت منابع آبی کشور اظهار داشت: شورای عالی آب که اکثر اعضای دولت در آن حضور دارند با محوریت مدیریت مصرف آب های زیرزمینی ۱۵ پروژه خوب در قالب طرح احیا تعریف کرده است. وی افزود: ما امیدواریم وزارت خانه ها با هماهنگی و تعامل با دستگاه های ذی ربط و مصرف کنندگان شرایط بهبود بحران آب را به خوبی مدیریت کنند.

مدیر کل دفتر حفاظت از منابع آب کشور درباره وضعیت دخایر آب های زیرزمینی در کشور گفت: آب های زیرزمینی شرایط خوبی ندارند. بسیاری از چاه ها دچار افت سطح آب شده و تبعات آن در سراسر کشور به صورت نشست زمین که به آن «مرگ زمین» می گوییم خود را نشان داده است، اتفاقی که قابل برگشت نیست. وی با بیان اینکه ۹۰ درصد از مرگ زمین و کاهش ذخایر آب های زیرزمینی مربوط به ۲۰ سال گذشته است، افزود: فرصت های زیادی در طول این سال ها از دسترس مردم خارج کردیم و در این زمینه مردم و مسئولان هر دو سهیم هستند.