آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه ای با اطلاعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید.

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه ای با اطلاعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید.

۱. کارفرما: شرکت آب منطقه ای آذربایحان شرقی
۲. دستگاه نظارت: دفتر مطالعات پایه منابع آب منطقه ای آذربایجان شرقی

عنوان پروژه: انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری مربوط به منابع آب و فاضلاب

مشخصات کلی پروژه:
– عملیات پیمان عبارت است از انجام آزمایشات کیفی پایه و تکمیلی بر روی نمونه های آب و فاضلاب
– نمونه برداری از منابع آب و فاضلاب(آب های سطحی، زیرزمینی، سدها و …) و تعیین پارامترهای صحرایی در محل، تثبیت نمونه ها و انتقال به آزمایشگاه و انجام آزمایشات درخواستی از سوی کارفرما بر روی نمونه های ارجاعی طبق شرح خدمات مربوطه و طبق استانداردهای وزارت نیرو و بین المللی.
لازم بذکر است تامین مخل، انشعابات آب و برق و تلفن به عهده کارفرما می باشد. همچنین دستگاه های پایه موجود نیز در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت. پیمانکار بر اساس نیاز با الزام می تواند دستگاه های خود را در محل کارگاه مورد استفاده قرار دهد. لازم بذکر است مالکیت این دستگاه ها(دستگاه های خود پیمانکار) در طول و انتهای پیمان با پیمانکار می باشد.
– تامین وسایل شیشه ای، مواد و وسایل مصرفی، خودرو و تجهیزات پرتابل اندازه گیری کیفی(هدایت سنج، پی اچ متر، اکسیژن متر و کدورت سنج) و هزینه های پرسنلی بر عهده پیمانکار است.
– پیمانکار موظف است پس از نمونه برداری و انجام آزمایش نتایج آنالیز نمونه ها را طبق فرم های تعریف شده از طرف کارفرما حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از ورود نمونه ها به آزمایشگاه و در موارد خاص به صورت ماهانه، شش ماهه و سالانه اعلام نماید.

محل اجرا: استان آذربایجان شرقی- سطح استان

۳. برآورد هزینه اجرای کار: حدود پنجاه میلیارد ریال، کلیه پرداخت ها نقدی می باشد.
۴. مدت اجرای کار: ۳۶(سی و شش) ماه شمسی

رشته کاری مورد نظر: کلیه شخصیت های حقیقی و حقوقی دارای تجربه کافی در زمینه کار(آزمایشات آب)
۵. مهلت خرید اسناد: مطابق تاریخ های مندرج در سامانه و حداقل ۲ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم(آگهی نوبت دوم به فاصله ۲ روز پس از انتشار آگهی نوبت اول منتشر خواهد شد).
۶. محل خرید اسناد ارزیابی: خرید اسناد ارزیابی کیفی صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR امکانپذیر می باشد.
۷. مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: مطابق تاریخ های مندرج در سامانه(حداقل ۱۵ روز پس از آخرین مهلت فروش اسناد).
۸. بدیهی است متعاقبا دعوتنامه کتبی جهت دریافت مابقی اسناد مناقصه به مناقصه گران حائز شرایط ارسال خواهد شد.
۹. متن آگهی در سایت www.azarwater.ir نیز موجود است.
۱۰. کلیه مناقصه گران موظفند اسناد ارزیابی را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR طبق موعد زمانی مندرج در سایت تکمیل و بارگذاری نمایند. بدیهی است مراحل ثبت نام و اخذ امضای الکترونیکی با مراجعه به مراکز دفاتر ثبت نام سامانه در استانها و سایر موارد مورد لزوم سامانه نیز بایستی رعایت گردد.

“روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی”