آگهی مناقصه عمومی نیرورسانی به چاه های منطقه فناوران تبریز
آگهی مناقصه عمومی نیرورسانی به چاه های منطقه فناوران تبریز
شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی در نظر دارد عـملیات مربوط به: نیرورسانی به چاه های منطقه فناوران تبریز( شهرک سردار سلیمانی) از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه نیرو واگذار نماید.

باسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)
شماره ۲۰۰۲۰۰۱۴۰۳۰۰۰۰۲۴مورخ ۹/۲/۱۴۰۲ مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
شماره ۴۳ سال ۱۴۰۲

شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی در نظر دارد عـملیات مربوط به: نیرورسانی به چاه های منطقه فناوران تبریز( شهرک سردار سلیمانی) از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه نیرو واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد بدیهی است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب) مبلغ برآورد اولیه معادل: ۲۸۲۴۵۴۷۲۲۲۵ ریال
ج ) مــبلغ سپرده تضـمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل: ۱۴۱۲۲۷۳۶۱۱ ریال می باشد.
د ) مدت اجرای کار: ۳ ماه
ه)دستگاه نظارت: مدیر دفتر انرژی و سیستمهای کنترل آب
و ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ز) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.سایت www.abfaazarbaijan.ir
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت ۱۹ مورخه ۱۷/۲/۱۴۰۲
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستادایران ساعت ۸صبح مورخه ۳۱/۲/۱۴۰۱
زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت ۱۰صبح مورخه۳۱/۲/۱۴۰۱

“شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی”