آگهی ارزیابی کیفی(گروههای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و سطحی حوضه خزر و قزل اوزن)
آگهی ارزیابی کیفی(گروههای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و سطحی حوضه خزر و قزل اوزن)
شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه ای با اطلاعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید.

آگهی ارزیابی کیفی
۱- کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
۲- موضوع خدمات: گروههای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و سطحی حوضه خزر و قزل اوزن
۳- برآورد حق الزحمه : ۱۶۲٫۶۶۹٫۸۴۴٫۳۰۰ ریال
۴- محل تامین اعتبار عمرانی است. پرداخت ها بیش از ۹۰ درصد بصورت نقدی خواهد بود و مابقی نیز بصورت اوراق اسلامی مصوبه قانون بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی آن طبق تخصیص ابلاغی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود و در صورت تخصیص اعتبار نقدی برای این قسمت، مطابق دستورالعمل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح تملک دارایی های سرمایه ای به شماره ۵۶۳۳۳۶/۱۴۰۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ عمل خواهد شد.

 

مدارک لازم :
۴-۱- درخواست و اعلام آمادگی از سوی شرکت
۴-۲- ارائه گواهی تشخیص صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته مهدسی آب-تخصص آبیاری و زهکشی پایه ۱

۵- مهلت خرید اسناد
مطابق تاریخ های مندرج در سامانه و حداقل ۳ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم(چاپ آگهی دوم ۳ روز پس از انتشار آگهی نوبت اول خواهد بود)
حداقل امتیاز ارزیابی کیفی برای تهیه فهرست کوتاه ۶۰ امتیاز می باشد.
۶. محل خرید اسناد ارزیابی: خرید اسناد ارزیابی کیفی صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR امکانپذیر می باشد.
۷. مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: مطابق تاریخ های مندرج در سامانه(حداقل ۷ روز پس از آخرین مهلت فروش اسناد).
۸. بدیهی است متعاقبا دعوتنامه کتبی جهت دریافت مابقی اسناد مناقصه به مناقصه گران حائز شرایط ارسال خواهد شد.
۹. متن آگهی در سایت www.azarwater.ir نیز موجود است.
۱۰٫ کلیه مناقصه گران موظفند اسناد ارزیابی را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR طبق موعد زمانی مندرج در سایت تکمیل و بارگذاری نمایند. بدیهی است مراحل ثبت نام و اخذ امضای الکترونیکی با مراجعه به مراکز دفاتر ثبت نام سامانه در استانها و سایر موارد مورد لزوم سامانه نیز بایستی رعایت گردد.

“روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی”