آگهی مناقصه عمومی خدمات حفاظت، حراست و نگهداری سد شهریار
آگهی مناقصه عمومی خدمات حفاظت، حراست و نگهداری سد شهریار
شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه ای با اطلاعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه ای با اطلاعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید.

 

۱. کارفرما: شرکت آب منطقه ای آذربایحان شرقی
۲. دستگاه نظارت: نماینده منتخب کارفرما
۳٫ خدمات حفاظت، حراست و نگهداری سد شهریار
۴٫ مشخصات کلی پروژه: حفاظت، حراست و نگهداری سد شهریار در وضعیت مخزن خالی بر اساس دستورالعمل های مصوب مربوطه و حفاظت فیزیگی و نگهداری ساختمان های اداری، اتاق های فرمان، انبارها و مهمانسراها
۵٫ محل اجرا: استان آذربایحان شرقی- شهرستان میانه- جاده میانه خلخال- سد شهریار
۶٫ برآورد هزینه اجرای کار: بر اساس پیشنهاد پیمانکار کلیه پرداخت ها بصورت اوراق اسلامی مصوب قانون بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی آن طبق تخصیص ابلاغی برنامه و بودجه می باشد. در صورت تخصیص اعتبار نقدی مطابق دستورالعمل تبدیل اسناد خزانه اسلامی به وجه نقد در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به شماره ۵۶۳۳۳۶/۱۴۰۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ عمل خواهد شد.
۷٫ مدت اجرای کار: ۳۶ ماه شمسی
۸٫ رشته کاری مورد نظر: مناقصه گران بایستی دارای گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها از شرکت مدیریت منابع آب ایران و با دارای صلاحیت در رشته آب یا تاسیسات و تجهیزات و تجربه در ساخت با بهره برداری و نگهداری از سد و تاسیسات وابسته باشد.
۹٫ مهلت خرید اسناد: مطابق تاریخ های مندرج در سامانه و حداقل ۳ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم(چاپ آگهی دوم ۳ روز پس از انتشار آگهی نوبت اول خواهد بود).
۱۰٫ محل خرید اسناد ارزیابی: خرید اسناد ارزیابی کیفی صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR امکانپذیر می باشد.
۱۱٫ مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: مطابق تاریخ های مندرج در سامانه(حداقل ۱۵ روز پس از آخرین مهلت فروش اسناد).
۱۲٫ متن آگهی در سایت www.azarwater.ir نیز موجود است.
۱۳٫ کلیه مناقصه گران موظفند اسناد ارزیابی را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR طبق موعد زمانی مندرج در سایت تکمیل و بارگذاری نمایند. بدیهی است مراحل ثبت نام و اخذ امضای الکترونیکی با مراجعه به مراکز دفاتر ثبت نام سامانه در استانها و سایر موارد مورد لزوم سامانه نیز بایستی رعایت گردد.

“روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی”