آگهی مزایده اجاره سالن و مغازه شهرداری اسکو
آگهی مزایده اجاره سالن و مغازه شهرداری اسکو
شهرداری اسکو در نظر دارد دو سالن چند منظوره و مغازه شهرداری اسکو را بصورت اجاره ای واگذار نماید.

شهرداری اسکو در نظر دارد دو سالن چند منظوره و مغازه شهرداری اسکو را بصورت اجاره ای واگذار نماید.