آگهی مناقصه عمومی شهرداری سردرود
آگهی مناقصه عمومی شهرداری سردرود
شهرداری سردرود در نظر دارد برابر مصوبه شورای اسلامی این شهر چند پروژه خدماتی و عمرانی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید:

شهرداری سردرود در نظر دارد برابر مصوبه شورای اسلامی این شهر چند پروژه خدماتی و عمرانی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید: