حضور فلامینگوها در تالابهای اقماری دریاچه ارومیه
حضور فلامینگوها در تالابهای اقماری دریاچه ارومیه

عصر تبریز: حدود پنج هزار قطعه از فلامینگوهای در حال زیست در پارک ملی دریاچه ارومیه برای غذای خود به تالابهای اقماری ارومیه مهاجرت کرده که این امر موجب همزیستی این پرنده با سایر پرندگان ساکن این تالابها گردیده است. عکاس:اسفندیار اصغرخانی  

عصر تبریز: حدود پنج هزار قطعه از فلامینگوهای در حال زیست در پارک ملی دریاچه ارومیه برای غذای خود به تالابهای اقماری ارومیه مهاجرت کرده که این امر موجب همزیستی این پرنده با سایر پرندگان ساکن این تالابها گردیده است.

عکاس:اسفندیار اصغرخانی

n2902761-4439697 n2902761-4439700 n2902761-4439701 n2902761-4439703 n2902761-4439704 n2902761-4439705 n2902761-4439707 n2902761-4439708 n2902761-4439709