برداشت نمک از دریاچه ارومیه (عکس)
برداشت نمک از دریاچه ارومیه (عکس)

عصر تبریز:  بهره‌برداری از نمک دریاچه به نظر کارشناسان محیط زیست اثرات تخریبی فاجعه‌باری علاوه بر خشک شدن دریاچه ارومیه دارد.

عصر تبریز:  بهره‌برداری از نمک دریاچه به نظر کارشناسان محیط زیست اثرات تخریبی فاجعه‌باری علاوه بر خشک شدن دریاچه ارومیه دارد.

n2903013-4442241 n2903013-4442246 n2903013-4442248 n2903013-4442249 n2903013-4442250 n2903013-4442253 n2903013-4442255 n2903013-4442256 n2903013-4442257