تصاویر هوایی یک رسانه سعودی از اجساد روی زمین مانده در منا (+عکس)
تصاویر هوایی یک رسانه سعودی از اجساد روی زمین مانده در منا (+عکس)

عصر تبریز: روزنامه آنلاین سبق عربستان سعودی، تصاویری از اجساد روی زمین مانده حجاج کشته شده در حادثه منا منتشر کرده است.

عصر تبریز: روزنامه آنلاین سبق عربستان سعودی، تصاویری از اجساد روی زمین مانده حجاج کشته شده در حادثه منا منتشر کرده است.

۱۶۱۷۸_۹۳۸ ۱۶۱۷۹_۹۲۴ ۱۶۱۸۰_۹۳۱ ۱۶۱۸۱_۲۸۵ ۱۶۱۸۲_۹۵۴ ۱۶۱۸۳_۹۴۹ ۱۶۱۸۴_۲۵۶ ۱۶۱۸۵_۹۸۱