اولین تصاویر از غواصان دست بسته شهید
اولین تصاویر از غواصان دست بسته شهید

     

۴۶۵۶۸۴_۴۳۱

۴۶۵۶۸۵_۱۷۱

۴۶۵۶۸۲_۱۱۶

۴۶۵۶۸۲_۱۱۶

۴۶۵۶۸۱_۱۳۷

۴۶۵۶۷۸_۵۲۲

۴۶۵۶۷۹_۲۹۷

۴۶۵۶۷۳_۴۵۸

۴۶۵۶۸۰_۹۹۵